Milky Way 1+1. Дизайн упаковки


Milky Way 1+1
Дизайн упаковки для двойного шоколадного батончика.

© Yaroslav Zheleznyakov
e-mail: y-zheleznyakov@ya.ru
О себе Проекты Дизайн
упаковки
Дизайн
логотипов